E muốn hỏi .Đi khám độ mờ da gái cần mặc đồ như thế nào ? Đem theo những gì .