Số lần đi ngoài của trẻ

2-3 ngày sau sinh

Phân su (xanh đậm, dạng sệt)

0-8 tuần

3-6 lần/ngày (bú sữa mẹ)
1-4 lần/ngày (bú SCT)
Một số trẻ có thể đi tới 8 lần/ngày

3-6 tháng

1 - 5 lần/ngày

7-12 tháng

1 - 3 lần/ngày

13 tháng trở lên

1 - 2 lần/ngày