Nước ối đục ở tuần 15 có ảnh hưởng như nào và cách khác phục