Cho em xin kinh nghiệm và thưc đơn ăn gì để vào con ạ