E28tuần5 ngày mà bé đã quay đầu , độ trưởng thành 2 thì có bình thường hong ạ